Kľúč čeľadí

 • 01 Chelicery (chel) sú namierené dopredu, apikálna časť chel (pazúr) sa klopí zvislo dole, rovnobežne s pozdĺžnou osou tela, tzv. orthognátny typ chel. Dva páry pľúcnych vakov (Tetrapneumones), viditeľné pri koreni abdomenu na brušnej strane ako párové svetlé škvrny, podrad Theraphosomorpa (Orthognatha) zastúpený iba 1 čeľaďou  …Atypidae
  — chel sú postavené kolmo k osi tela, smerujú zvisle dole, ich apikálne články sa klopia kolmo proti sebe, tzv. labidognátny typ chel, podrad Araneomorpha (Dipneumones, Labidognatha) …02
 • 02 Cribellum (cri) a calamistrum (cal) je vyvinuté. Iba u niektorých dospelých samcov sú oba ústroje zakrpatené, a však stopy po cri sú spravidla viditeľné v podobe priečnej ryhy alebo radu krátkych štetiniek …Cribellatae 34
  — cri a cal nie sú vyvinuté …Ecribellatae 03
 • 03 6 očí. Kopulačné ústroje veľmi jednoduché: bulbus (bul) guľovitý, hruškovitý alebo kužeľovitý, pretiahnutý v dlhý embolus (emb) a tenkým kŕčkom vždy spojený s valcovitým tarsusom (ta), epigyna (epig) nevyvinutá …Haplogynae 04
  — 8 očí (len u niektorých jaskynných druhov napr. rod Porrhomma ich redukcia). Kopulačné ústroje zložité: samčí tarsus pedipalpy (ta.ped) je lyžicovito vyklenutý, tvorí tzv. cymbium (cym) a v jeho priehlbine je uložený zložitý bul. Epig samíc vyvinutá …Entelegynae 07
 • 04 Oči v 3 skupinách po 2, spojnice týchto 3 skupín tvoria rovnoramenný trojuholník, smerujúci vrcholom dopredu. Hlavohruď (hl) sa smerom dozadu neobvykle dvíha. Labium (lab) je zrastené so sternom (ster). Končatiny (kon) dlhé, tenké. Na našom území jediný druh, žijúci synatropne v teplých stavbách, v najteplejších oblastiach aj vo voľnej prírode … Scytodidae
  — zoskupenie očí iné. Lab je oddelené od ster …05
 • 05 Skupina tesne vedľa seba stojacích, čierno lemovaných očí zaujíma takmer celú šírku čela. G-cx dopredu zbiehavé. Ta nôh s onychiom, nesúcim 2 pazúriky s dvojitým radom zúbkov. Veľmi drobné pavúky (1 – 3 mm) Oonopidae
  — oči zaujímajú len malú časť čelnej šírky. Ped rovné, takmer rovnobežné. Ta nôh bez zreteľného onychia (výnimka ta.4 pri rode Harpactea). Pomerne veľké pavúky, až do 6,5 – 19 mm …06
 • 06 Predná rada očí je zložená zo 4 očí, zadnú radu tvoria iba 2 očí, ležiace za PPO. Obývajú trvalo svojej pavučinové rúrke, kde číhajú na korisť …Segestriidae
  — predná rada očí je zložená z 2 očí, zadná zo 4 očí. Cez deň sa zdržujú v zámotkoch a v noci vychádzajú na lov …Dysderidae
 • 07 Ta nôh s 3 pazúrikmi …Trionychae 08
  — ta nôh s 2 pazúrikmi, malý nepárový pazúrik nie je vyvinutý a niekedy je nahradený chumáčom chĺpkov …Dionychae 24
 • 08 Predné snovacie bradavky majú spoločnú základňu a sú omnoho väčšie ako ostatné. Oči v 3 radoch (4-2-2), dozadu postupne kratších. PSO sú najväčšie a čierne …Zodariidae
  — predné snovacie bradavky sú pri koreni voľné, všetky 3 páry bradaviek sú dobre vyvinuté. Postavenie očí je iné …09
 • 09 Oči sú zoskupené do 3 radov: predný rad, ležiaca blízko predného okraja clypea je tvorený 4 malými očkami, ktoré sa nápadne líšia od ostatných. Za nimi ležia v dvoch ďalších radoch po 2 očí. 2. článok zadného páru snovacích bradaviek je vždy značne kratší ako článok základný. Túlavé pavúky, nespriadajú siete. Samice nosia kokón s vajíčkami v chel, alebo pripevnený k snovacím bradavkám …10
  — oči, ich zoskupenie je iné …11
 • 10 Oči 2. radu sú nápadne väčšie ako ostatné, 3. rad je len o málo dlhší ako 2., takže spolu tvoria lichobežník blížiaci sa svojím tvarom štvorcu. Hlavová časť hl hranatá, jej čelo i boky sú viac menej strmé. Chĺpky na tele spravidla jednoduché. Ti.ped samca bez apofýzy. Samica nosí kokón zavesený na snovacích bradavkách, mláďatá na chrbte …Lycosidae
  — oči 2. radu len o málo väčšie ako ostatné, 3. rad je nápadne dlhší ako 2. a leží dosť blízko za ním. Chĺpky na tele pierkovité. Ti.ped samca s apofýzou. Samica nosí kokón v chel, mláďatá žijú mimo tela matky …Pisauridae
 • 11 Oči sú zoskupené po pároch do 4 od seba rovnako vzdialených radov. Oči predného páru sú najmenšie a zhora neviditeľné, 2. páru najväčšie a 3. páru najviac vzdialené. Predný okraj žliabku chel nanajvýš s 1 zúbkom, zadný s 2, túlavé pavúky, nespriadajú siete …Oxyopidae
  — postavenie očí a ich veľkosť sú iné. Okraje žliabku chel s väčším počtom zúbkov …12
 • 12 Ta nôh s pozdĺžnou radou trb, ktorých dĺžka smerom ku koncu článku rastie …13
  — ta nôh bez pozdĺžnej rady trb …15
 • 13 Všetkých 6 snovacích bradaviek sú v 1 priečnom rade, vonkajšie sú najdlhšie, prostredné bradavky sú dvojčlánkové, vnútorné najkratšie jednočlánkové (toto neplatí pre r. Cryphoeca). Drobné pavúky (1,3 – 3,3 mm) …Hahniidae
  — snovacie bradavky stoja v pároch nad sebou …14
 • 14 Predné snovacie bradavky sú oddialené, zadné dlhšie, zreteľne dvojčlánkové, so snovacími rúrkami len na vnútornej plôške 2. článku. Colulus chýba. Chel s bazálnym hrbolčekom. Ta nôh bez scopuly, ale s radou trb. Trochantery distálne bez výrezu. Tkajú väčšinou plachtovité horizontálne siete, s nálevkovitým ústím do rúrky, v ktorej striehnu na korisť. Niektoré druhy žijú v zemi, či pod kameňmi …Agelenidae
  — predné snovacie bradavky sa dotýkajú, zadné sú trochu kratšie a štíhlejšie, snovacie rúrky sú umiestnené na ich vypuklom konci. Colulus je vyvinutý. Predný očný rad je rovný, alebo mierne rekurvný (dozadu prehnutý). Ryha s ústim vzdušníc leží blízko za epigastrálnou ryhou, alebo až tesne pred snovacími bradavkami a je len málo zreteľná. Mt.1 na spodnej strane s 3 pármi krátkych tŕňov. Žliabok chel v zadnej časti s 2 a viac zúbkami …Cybaeidae
 • 15 Chel sú slabé, pri koreni blanito spojené, opatrené v prednom vnútornom kúte žliabku dlhým zúbkom. PSO sú veľmi drobné a vzdialené od ostatných, ktoré tvoria po stranách hl dve skupiny po 3. Ta.ped samca veľmi zložitá, jedna jeho časť nesie bul, druhá nesie silné sklerotizovaný, rôzne rozvetvený výrastok (prokursor). Nohy veľmi dlhé, štíhle, bez tŕňov. Svetlé pavúky, pripomínajúce koscov. Sedia v jednoduchých nenápadných sieťach chrbtom dole a pri vyrušení robia rýchle kmitavé pohyby …Pholcidae
  — chel pri báze nespojené, zoskupenie očí iné. Nohy nie sú koscovito dlhé …16
 • 16 Ta.4 môžu mať na spodnej strane pozdĺžny rad krátkych pílovitých osín. Ti nôh na chrbtovej strane vždy bez akýchkoľvek výrazných tŕňov …17
  — ta.4 ventrálnej strane bez radu ostňov. Nohy s tŕňmi (len u Theridiosomatidae so silnými osinami miesto prvých tŕňov) …18
 • 17 Labium ploché s predným okrajom nezdureným. Zadný okraj žliabku chel bez zúbkov (len u Robertus s 1 – 2 zúbkami). Nohy bez pravých tŕňov (len jemne ochlpené), Ta.4 však môže byť s radom štetín …Theridiidae
  — lab s predným okrajom zdureným. Žliabok chel s 3 silnými zúbkami. Ped samca s mohutným, oblúkovito odstávajúcim parac …Nesticidae
 • 18 Fe nôh pri báze s radou trb. Chel veľmi dlhé, štíhle, šikmo dopredu namierené, bohato ozubené. G-cox dlhé, štíhle. Epig nie je vyvinutá a miesto nej je jednoduchý plochý záhyb, prečnievajúci epigastrálnu ryhu v podobe päťuholníkového jazýčka …Tetragnathidae
  — fe nôh bez trb. Kopulačné ústroje zložité, parac ploché, pevné prirastané k ta. Epig vyvinutá …19
 • 19 Oči homogénne, spravidla tmavé. Clypeus omnoho nižší ako výška očného políčka, zriedka o málo vyšší ako priemer stredného oka. Chel z vonkajšej strany pri báze s hrbolčekom (condylus). G-cx s približne rovnakými rozmermi šírky a dĺžky …Araneidae
  — oči heterogénne, len PSO sú tmavé. Clypeus je vyšší. Chel na vonkajšej strane bez bazálneho hrbolčeku …20
 • 20 Ti a mt predných nôh sú na vnútornej strane dorzálne opatrene radom dlhých prehnutých ostňov, striedajúcich sa s krátkymi tŕňmi. Lab ploché, s okrajom nezdureným …Mimetidae
  — ti a mt predných nôh bez radu prehnutých ostňov. Lab so zdureným okrajom …21
 • 21 Abd s perleťovo lesklými škvrnkami. Ta.4 na spodnej strane so slabšími pílovitými štetinkami. Pazúriky nôh slabo zakrivené, ozbrojené v strede len 3 zúbkami, nepárový pazúrik silne zakrivený a predĺžený v nápadne dlhú špičku. Nohy so silnejšími štetinami, ale bez pravých tŕňov. U nás veľmi drobné pavúčiky rodu Theridiosoma (2 mm) …Theridiosomatidae
  — abd bez perleťovo lesklých škvŕn …22
 • 22 Ta.4 na spodnej strane bez pílovitých štetín. Nohy s pravými tŕňmi. Pavúky väčšinou drobné pod 3 mm. Abd spravidla len o málo väčší ako hl. Spriadajú vodorovné siete, v ktorých visia dole hlavou. Chel so stridulačnými ryhami po stranách. Clypeus vyšší ako priemer PSO okrem Tapinopa longidens …Linyphiidae
  — ta.4 nemajú na spodnej strane žiadne pílkovité ostne ani štetiny, telo vždy kratšie ako 2 mm, drobný ale nápadný až byzardný vzhľad tela …23
 • 23 Pavúk má červenohnedé sfarbenie, abd pokrývajú pevné kutikulárne doštičky. Na našom území iba jeden vzácny druh Comaroma simoni (1,6 mm) …Anapidae
  — pavúk má iné sfarbenie, abd bez kutikulárnych doštičiek, veľkosť okolo 1 mm, veľmi vzácne na našom území …Mysmenidae
 • 24 Nohy laterográdne, tzn. smerujúce na strany. Pavúky podobné krabom (menej výrazné u Tibellus a Thanatus). Nohy 2 sú spravidla najdlhšie …25
  — nohy prognátne, tzn. prvé 2 páry smerujú dopredu, zadné 2 dozadu …27
 • 25 Okraje žliabku chel sú bez zúbkov, ich pazúrik je veľmi krátky. Ta bez scopuly (výnimka u niektorých druhov čeľade Philodromidae), nanajvýš len so zväzočkom chĺpkov na mieste nepárového pazúrika …26
  — žliabok chel je opatrený zúbkami. Ta nôh a často i mt so scopulou. Nohy takmer rovnaké, alebo predné len o málo dlhšie …Sparassidae
 • 26 Telo so vzpriamenými štetinkami alebo ostňami, ktoré netvoria súvislý pokriv. Ta predných nôh bez scopuly, zriedkakedy sú zväzočky jednoduchých chĺpkov medzi pazúrikmi. Mt.2 nie sú dlhšie ako mt.1. Zadné 2 páry nôh sú spravidla omnoho kratšie ako oba predné páry. Okraje žliabku chel sú bez zúbkov, ich pazúrik (apikálny článok) je krátky …Thomisidae
  — telo husto kryté sperenými, alebo šupinovitými chĺpkami s roztrúsenými vzpriamenými štetinkami. Ta predných nôh aspoň u samíc so zväzkami lopatkovitých chĺpkov medzi pazúrikmi. Mt.2 spravidla zreteľne dlhšie ako mt.1. Všetky nohy sú približne rovnako dlhé. Čelo je zaoblené …Philodromidae
 • 27 Hlavová časť hl je vysoká, skoro štvorhranná, vpredu kolmo skosená. Oči v 3 radoch (4-2-2), predné 4 oči sú mohutné, teleskopické, namierené dopredu, ďalšie 2 páry tvoria obdĺžnik alebo štvorec na chrbtovej časti hl. Oči stredného radu sú veľmi drobné, nenápadné. Skákavé pavúky, nepradú siete …Salticidae
  — hlavová časť hl je dopredu zúžená, postavenie očí je iné …28
 • 28 Oči v 3 radoch: predné 4 sú menšie a tvoria priamku, zadné 4 sú väčšie a tvoria lichobežník, obrátený kratšou stranou dopredu. Pazúriky nôh s 3 – 5 zúbkami. Hl s 2 tmavými pozdĺžnymi prúžkami …Zoridae
  — oči v 2 priečnych radoch …29
 • 29 Predné snovacie bradavky sú valcovité, len nepatrne dlhšie ako zadné, zreteľne od seba oddelené širším priestorom. Oči heterogénne, len PSO sú tmavé, ZSO často oválne a vzájomne menej vzdialené ako PSO …Gnaphosidae
  — predné snovacie bradavky sú kužeľovité a buď sa po celej dĺžke dotýkajú, alebo sú oddelene veľmi úzkou štrbinkou, ZSO sú vždy okrúhle a vzájomne viac vzdialené ako PSO. Oči homogénne, zriedka sú PSO trochu tmavšie …30
 • 30 Tracheálna stigma leží ďaleko pred snovacími bradavkami v strede brucha vo viditeľnej priečnej ryhe. Pavúk má charakteristickú kresbu na vrchnej strane abd …Anyphaenidae
  — tracheálna stigma leží tesne pred snovacími bradavkami v malo zreteľnej priečnej ryhe. Brucho v strede bez ryhy popisovanej u Anyphaenidae …31
 • 31 Nohy otŕnené. Apikálny článok zadných bradaviek je kužeľovitý, zreteľne vyvinutý …32
  — nohy neotŕnené. Apikálny článok zadných bradaviek je veľmi krátky, zaoblený, často nezreteľný. Telo je často pokryté kovovo lesklými šupinkami. Hl so zreteľnou chrbtovou ryhou. Žliabok chel vzadu s 2 zúbkami. Vrchol g-cx zaoblený. Ta.1, 2 kratšie ako mt.1, 2. Na území Slovenska iba jeden vzácny druh Cetonata laticeps …Corinnidae
 • 32 Labium je dlhšie ako široké, presahuje stred g-cx …33
  — lab je širšie ako jeho dĺžka, takže dosahuje nanajvýš len ku stredu g-cx …Liocranidae
 • 33 Nohy 1 sú kratšie ako 4. Priestory medzi očami zadnej rady sú rovnaké, alebo stredný priestor je väčší ako priestor postranný. Fe.1,2 s chrbtovými tŕňmi, ti.3 ventrálne s 1 – 3 tŕňmi …Clubionidae
  — nohy 1 sú dlhšie ako 4. ZSO sú k sebe bližšie ako k ZPO. Ti.3 ventrálne bez tŕňov. Podobajú sa r. Clubiona, od ktorých sa tieto pavúky líšia týmito znakmi: oči sú drobnejšie, priestory medzi nimi väčšie, ped samca má dlhú, štíhlu ti opatrenú na vonkajšej strane predného okraja štíhlou, rovnou, prstovitou apof, cym je dozadu pretiahnuté v nápadnú prehnutú ostrohu. Epig s veľkou klenutou jamkou, obrúbenou podkovovitým, alebo oblúkovitým, silno sklerotizovaným okrajom, pred jamkou presvitajú tmavé chodby. Čeľaď iba s jednym rodom Cheiracanthium, ktorý je často radený do č. Clubionidae …Miturgidae
 • 34 Hlavová časť hl nezúžená, štvorhranná, zdvihnutá hruď. Drobné oči sú zoskupen do 3 radov (prednú radu tvoria oči lemujúce predný okraj hl v celej jeho šírke, za PSO nasleduje ďalšia dvojica očí, posledný pár očí je od seba ďaleko vzdialený a ležiaci na zadnom okraji vyvýšenej hlavovej časti hl). Cri dvojdielne, cal s jednou radou štetiniek. Nohy krátke, hrubé s malým počtom krátkych tŕňov. Ta nôh s 3 pazúrikmi …Eresidae
  — hlavová časť hl je omnoho užšia ako hruď. Zoskupenie očí je iné …35
 • 35 Ta nôh s väčším počtom trb …36
  — ta nôh bez trb, alebo len s 1 – 2 trb …37
 • 36 Cri dvojdielne, cal dvojradé. Ta nôh s radou trb. Pavúky veľké alebo strednej veľkosti. Všetky oči sú svetlé. Chel sú silné, pri koreni kolenovito vystupujúce. Abd má charakteristickú kresbu, často ich nájdeme v pavučinovom úkrite pod kôrou a v štrbinách …Amaurobiidae
  — cri dvojdielne, cal jednoradé. Samčie chel na vnútornej strane s krátkymi ostňami. Samice: len fe.1 s tŕňmi. Abd u oboch pohlaví sivočierny alebo sadzovo čierny, niekedy s 1 – 2 pármi bielych škvŕn. Dĺžka 5 – 8 mm …Titanoecidae
 • 37 Oči heterogénne, len PSO sú tmavé, ostatné sú perleťovo biele, iba u Lathys a Bromella sú ZSO rozdelené na časť svetlú a časť tmavú. Tkajú si drobné nepravidelné siete na rastlinách a kvetenstve na zemi či pod kameňmi. Cri jednodielné, alebo aj dvojdielné, cal jednoradové …Dictynidae
  — oči homogénne, spravidla tmavé. Ta.4 veľmi krátke, 2x kratšie ako mt, na spodnej (ventrálnej) strane s radou krátkych tŕňov, ktoré pokračujú i na mt. Hl plochá s okrúhlou alebo priečnou chrbtovou ryhou. Predné nohy dlhšie a silnejšie ako ostatné …Uloboridae